به نام خدا 

در این مقاله خلاصه وار به گوشه ای از مهربانی ومحبت رسول اکرم(ص)در رفتار با مردم وروابط اجتماعی واقتصادی ونظر دانشمندان غربی در رابطه با پیامبر اکرم و رشد اسلام در غرب پرداخته ایم.... 

برای دانلود کلیک نماید.