مسئله : رفتن به مجالسی که انسان می داند در آن مجلس مرتکب حرام خواهد شد جایز نیست .
استفتاء : امام ، اراکی ، بهجت ، خامنه ای ، گلپایگانی و مکارم 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

برای جواب و دیدن تصویر این حکم شرعی به ادامه مطلب بروید.....

 

رفتن به مجالسی که انسان می داند در آن مجلس مرتکب حرام خواهد شد جایز نیست .

استفتاء : امام ، اراکی ، بهجت ، خامنه ای ، گلپایگانی و مکارم 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

بطور مثال : 
رفتن به میهمانیهایی که انسان می داند اگر برود ناچار است به نامحرم غیرمحجبه نگاه کند و یا غیبت کند ، دروغ بگوید و یا حرام دیگری را انجام دهد جایز نیست .

◊ توجـــــــه و مـــــــراقبت ◊

موارد ذیل در مجالس و اختلاطها در مظانّ گناه است و باید بیش از دیگر مواقع مراقب بود :
برپا کردن مجالس میهانی مختلط بخصوص اگر شرکت کنندگان جوان باشند ، هنگام غذاخوردن نامحرمها با یکدیگر ، رفتن با نامحرم به تفریح ، مانند : باغ ، پارک ، کوه ، مسافرت کردن بخصوص اگر زن و مرد در ماشین تنها باشند ، شوخی کردن با نامحرم ، همکاری کردن دو نفر نامحرم در یک کار و ... 

________________________________
منبع : احکام روابط زن و مرد ، ص 177 ، مسئله 221

 

 

 

منبع:وبلاگ پاسخگوی احکام