«آ»: «آرامش» وقتی به سراغت می آید که «تلاش» کرده باشی.

«ا»: «اعتماد به نفس» یک «سرمایه» است نه یک «کلمه»!

«ب»: برای «بهتر» شدن زندگی ات، «بهتر» فکر کن!

«پ»: چرک نویس های زندگی ات گاهی به «پاک نویس» احتیاج دارند!

«ت»: «تفاهم» درک کردن نیازهای طرف مقابل است نه دانستن نیازهای خود!

«ث»: «ثابت قدم بودن»، یکی از راه های «موفقیت» است.

«ج»: «جرأت» با داشتن «ترس» به وجود می.آید.

«چ»: «چگونگی برخورد با مشکلات و ناکامی ها» مهم است، نه خود مشکلات و ناکامی ها!

«ح»: «حاصل» هر زحمتی رحمت است؛ مطمئن باش!

«خ»: «خداوند» دنیا را به تو نشان می دهد؛ تو خودت را به خداوند نشان بده!

«د»: «داشتن ها» همیشه به انسان کمک نمی کنند؛ گاه این نداشتن هاست که موجب خلق آثار می شوند.

«ذ»: «ذره ذره » زندگی ات را شکرگزار باش!

«ر»: «رهاشدن» از درد، ابتدای پذیرفتن درد است.

«ز»: «زشت یا زیبا»؛ این بستگی به نگاه تو دارد.

«ژ»: «ژولیدگی و آشفتگی ظاهری» می تواند دلیلی بر ژولیدگی و آشفتگی درونی نیز باشد؛ از پایه شروع کن تا به اصل برسی.

«س»: «سلامتی»، ثروتی ست که ثروت های دیگر را جذب می کند.

«ش»: «شکرگزاری» یعنی رسیدن به «شادکامی».

«ص»: «صادقانه» زندگی کن؛ صادقانه جواب بگیر.

«ض»: جلوی ضرر را از هر جا بگیریم، منفعت است.

«ط»: «طاقت داشتن» در برابر سختی ها یعنی روزه داشتن تا هنگام افطار (سختی ها می روند و جسم و روح پیروز می شوند.)

«ظ»: «ظاهر» و باطن اگر به هم نزدیک شوند، آینه می شوی!

«ع»: «عشق» به زندگیست نه عادت به زندگی.

«غ»: «غصه.خوردن» هم.چون سبزی نشسته است؛ غصه.ها را بشور!

«ف»: «فاتح» فردای خود شدن، «امروز» را می.طلبد.

«ق»: «قدرت» در دیدن معایب نیست؛ در گفتن محاسن است.

«ک»: «کمک کردن» به دیگران درحقیقت، یک نوع کنترل دردهای خودمان نیز هست.

«گ»: «گاهی» شعری زمزمه کن، عکس بگیر، مهمان دعوت کن، یادداشتی بنویس، گاهی از گِله و غصه دوری کن؛ ضرر نمی کنی!

«ل»: «لحظه های» قشنگ زندگی ات را تکرار کن!

«م»: «محبت» هم چون مادر، منتظر دعوت نمی ماند.

«ن»: «ناامیدی» از ندانستن است!

«و»: «وفای به عهد» اولین نشانه برای اعتماد دو قلب است.

«ه»: «هدیه» خداوند به انسان،«عقل» اوست.

«ی»: «یاور» همیشه همراه، موبایل نیست؛ خداوند است!